Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Testy psychometryczne w rekrutacji

2021-11-05

Firmy na całym świecie wykorzystują testy psychometryczne w rekrutacji, co znacznie usprawnia i skraca proces selekcji potencjalnych pracowników. W Polsce sektor ten dopiero raczkuje, jednak dzięki innowacyjnej platformie rekrutacyjnej Staffly, która opiera się na psychometrii i cechach osobowości Wielkiej Piątki, sytuacja może się zmienić. Dynamiczny rozwój sektora HR Tech pozwoli polskim firmom zaoszczędzić czas potrzebny na znalezienie idealnego pracownika, a także zmniejszyć rotację za sprawą precyzyjnego dopasowania kandydatów do stanowiska pracy. 

Polska podąża za światowym trendem, wprowadzając pierwsze rozwiązania z zakresu psychometrii do sektora HR. Przykładem tego jest platforma Staffly, która dostarcza gotowe narzędzie do oceny kandydatów do pracy na stanowiskach niższego szczebla. Ma to tym większe znaczenie, gdyż właśnie w tym obszarze poziom rotacji jest bardzo wysokii. Z tego względu warto pochylić się nad tym, jakie miejsce zajmują testy psychometryczne w rekrutacji oraz jakie korzyści niosą zarówno dla kandydata, jak i pracodawcy. 

Czym są testy psychometryczne?

Aby pojąć znaczenie psychometrii w procesie rekrutacji, najpierw trzeba zrozumieć, czym są testy psychometryczne. Stanowią one narzędzie pozwalające określić cechy osobowości i umiejętności konkretnej osoby. Pomagają przewidzieć zachowania w różnych sytuacjach oraz zdolność radzenia sobie z pojawiającymi się wyzwaniami. Testy psychometryczne w rekrutacji wykorzystywane są do oceny predyspozycji kandydatów do pracy, a także pomagają określić rolę pracowników w organizacji. Są stosowane głównie na pierwszych etapach rekrutacji, aby dokonać selekcji potencjalnych pracowników i zawęzić wybór do grona osób najlepiej pasujących do stanowiska pracy. 

Testy psychometryczne obejmują kilka obszarów tematycznych, umożliwiając ocenę inteligencji, umiejętności numerycznych, werbalnych i logicznych. Uzyskane wyniki pozwalają określić szybkość i efektywność rozwiązywania problemów i przetwarzania informacji. Ponadto ocena cech Wielkiej Piątki zakreśla osobowość, zachowanie i inteligencję emocjonalną, co pozwala wyłonić osoby o wyjątkowym potencjale, np. przywódczym. 

Dlaczego testy psychometryczne są wykorzystywane w rekrutacji?

Standardowy system rekrutacji składa się z kilku etapów. W pierwszej kolejności zbiera się CV kandydatów, którzy odpowiedzieli na ogłoszenie o pracę. Następnie pracownicy HR, często w połączeniu z kierownikami/dyrektorami innych działów w firmie, dokonują analizy i selekcji przesłanych zgłoszeń. Następnie ma miejsce pierwsza, potem druga, a często i trzecia rozmowa kwalifikacyjna. Kandydatom przedstawiane są wymagania i opis stanowiska pracy. Jednocześnie pracownicy HR próbują określić oczekiwania, predyspozycje i rzeczywiste umiejętności kandydata. Jest to długi i nużący proces, który nie daje całkowitej pewności odniesienia sukcesu. Na rozmowach rekrutacyjnych możemy bowiem kłamać, zawyżać lub zaniżać własne umiejętności. W efekcie po zatrudnieniu pracownicy mogą wcale nie radzić sobie najlepiej lub być zwyczajnie niezadowoleni z swojej pracy. To z kolei doprowadza do powiększającego się w polskich firmach poziomu rotacji. 

Aby usprawnić i skrócić proces rekrutacji, wykorzystuje się testy psychometryczne. Umożliwiają one zebranie obszernych i rzeczywistych danych o kandydacie jeszcze przed przystąpieniem do prowadzenia rozmów rekrutacyjnych. Szczegółowa selekcja dokonuje się już na pierwszym etapie, czyli zamieszczenia ogłoszenia o pracę. Na Staffly użytkownicy wypełniają testy, po czym uzyskują kompletną ocenę psychometryczną. Na podstawie wyników tworzy się lista kandydatów najlepiej dopasowanych do wymagań stanowiska. Pracodawca może kontaktować się z osobami, które posiadają odpowiednie umiejętności względem wolnego wakatu. 

Czego szukają rekruterzy za pomocą psychometrii?

Zależnie od stanowiska, charakteru firmy oraz roli pracownika w organizacji, rekruterzy będą poszukiwać innych umiejętności. Oznacza to, że będą zwracać uwagę na inne aspekty oceny psychometrycznej. Przykładowo w działach sprzedaży czy marketingu, najbardziej cenione są praca pod presją i zdolność do adaptacji w stresującym środowisku. Jednocześnie bardzo ważne są wysokie kompetencje komunikacyjne względem współpracowników, klientów i interesariuszy. Z kolei w branży IT pracownik powinien być metodyczny i zdyscyplinowany. Zazwyczaj musi umieć pracować niezależnie i utrzymywać wysoki poziom samokontroli. 

Podobnie jest z innymi zawodami. Lider zespołu powinien być empatyczny, musi potrafić delegować zadania i udzielać rzetelnej informacji zwrotnej. Natomiast redaktor powinien wykazać się precyzją, uważnością w zakresie sprawdzania błędów. Testy psychometryczne pozwalają poznać cechy danej osoby pod kątem stawianych przed nią wymogów i oczekiwań. Na przykład za pomocą testu można określić zdolność danej osoby do wykrywania nieścisłości w informacjach czy też do kontroli własnych emocji. 

Uwzględnienie testów psychometrycznych w rekrutacji pozwala pracodawcy ocenić, jak dobrze kandydat będzie pracować w zespole, jakim będzie kierować się stylem zarządzania oraz czy będzie przestrzegać zasad. Przykładowo wyniki testów mogą określić gotowość do podejmowania ryzyka, otwartość na nowe sytuacje, zdolność do funkcjonowania w konkurencyjnym środowisku. Mówiąc inaczej, za pomocą psychometrii można zadecydować, czy ktoś nadaje się do pracy w danej firmie. 

Testy psychometryczne a tradycyjne metody rekrutacji


W tradycyjnym procesie rekrutacyjnym, który jest dobrze znany większości firm, podstawą
selekcji kandydatów są CV i listy motywacyjne, a następnie seria rozmów kwalifikacyjnych.
Ten sposób oceny kandydatów opiera się głównie na doświadczeniu zawodowym i
wykształceniu, które choć ważne, nie zawsze są najlepszymi wskaźnikami przyszłej
wydajności i zaangażowania pracownika. Co więcej, tradycyjne metody rekreacyjne często
nie pozwalają na głęboką analizę kompetencji miękkich, takich jak zdolności interpersonalne
czy adaptacja do kultury organizacyjnej.

Nowoczesne podejście psychometryczne, które oferujemy w Staffly, pozwala na bardziej
złożoną i obiektywną ocenę potencjalnych pracowników. Testy psychometryczne,
kompetencyjne i behawioralne umożliwiają budowanie dokładnego profilu idealnego
kandydata, niezależnie od zróżnicowanych wymagań stanowiska, na które chcemy
przeprowadzić rekrutację.


Dzięki odpowiedniemu podejściu, jako pracodawca możesz ocenić nie tylko wiedzę i
umiejętności potencjalnego pracownika, ale także cechy osobowości, które są kluczowe dla
efektywnego funkcjonowania w zespole i organizacji.


Testy psychometryczne — jaką mają przewagę?


Warto zauważyć, że testy psychometryczne są projektowane tak, aby zapobiegać
naprowadzaniu kandydata na oczekiwane odpowiedzi, co jest częstym problemem w
tradycyjnych rozmowach kwalifikacyjnych. Algorytm losuje pytania spośród wyznaczonej puli,
co zapewnia maksymalną wiarygodność wyników.


Testy kompetencyjne i behawioralne pozwalają na ocenę konkretnych umiejętności i
sposobu reagowania na różne sytuacje w miejscu pracy, co jest trudne do osiągnięcia
podczas standardowej rozmowy kwalifikacyjnej.


Psychometria w rekrutacji oferuje bardziej kompleksowe i obiektywne podejście do oceny
kandydatów, co może być preferowane w sytuacjach, gdy ważne jest głębokie zrozumienie
kompetencji i osobowości aplikujących. Tradycyjne metody mogą być nadal użyteczne w
przypadku oceny doświadczenia zawodowego i edukacji, ale ich efektywność wzrasta, gdy
są uzupełniane o nowoczesne narzędzia psychometryczne.


Zalety testów psychometrycznych w rekrutacji

 1. Obiektywna ocena kandydatów — Testy psychometryczne minimalizują subiektywność
  oceny, zapewniając równy poziom trudności dla wszystkich aplikujących.
 2. Kompleksowe profilowanie — Pozwalają na zbudowanie wielowymiarowego profilu
  kandydata, uwzględniającego nie tylko wiedzę, ale i cechy osobowości oraz kompetencje
  miękkie.
 3. Redukcja wpływu pierwszego wrażenia — Ograniczają ryzyko błędów oceny
  spowodowanych efektem aureoli, czyli nadmiernym poleganiem na pierwszym, zarówno
  pozytywnym, jak i negatywnym, wrażeniu.
 4. Efektywność czasowa — Automatyzacja procesu oceny umożliwia szybsze przetwarzanie
  większej liczby aplikacji.
 5. Dostosowanie do potrzeb stanowiska — Możliwość personalizacji testów pod kątem
  konkretnych wymagań danego stanowiska pracy i ideologii firmy.
 6. Zapobieganie fałszywym odpowiedziom — Pytania są formułowane tak, aby
  zminimalizować możliwość manipulacji wynikami przez kandydatów.

Wady tradycyjnych metod rekrutacji:

 1. Subiektywność oceny — Tradycyjne metody często opierają się na subiektywnym
  odczuciu rekrutera, co może prowadzić do nieobiektywnych decyzji.
 2. Ograniczona analiza kompetencji — CV i listy motywacyjne rzadko dostarczają pełnego
  obrazu umiejętności miękkich i cech osobowości kandydata.
 3. Wpływ stereotypów — Decyzje podjęte na podstawie tradycyjnych metod rekrutacyjnych
  często mogą być nieświadomie kształtowane przez stereotypy lub uprzedzenia.
 4. Dłuższy proces rekrutacyjny — Ręczna analiza aplikacji i przeprowadzanie rozmów
  kwalifikacyjnych wymaga więcej czasu i zasobów.
 5. Wyższa podatność na manipulację — Kandydaci mogą łatwiej manipulować informacjami
  zawartymi w CV, aby stworzyć pozornie lepsze wrażenie.

Testy psychometryczne Staffly

Testy psychometryczne w rekrutacji dostarczają bardziej szczegółowych informacji niż tradycyjne metody oceny. Pomagają ocenić zdolności i cechy osobowości kandydatów, a także odkryć trudno mierzalne umiejętności, takie jak styl komunikacji, inteligencja emocjonalna i zachowania przejawiane w relacjach międzyludzkich. Każde stanowisko pracy wymaga innym kompetencji, ale większości z nich nie da się potwierdzić za pomocą wyznaczników, takich jak wykształcenie czy doświadczenie zawodowe. Choć są to ważne informacje, tworzą tylko schematyczny obraz danej osoby. 

Pracodawcy w Polsce coraz wyraźniej dostrzegają, że osobowość, styl pracy, wartości osobiste i kompetencje miękkie mają ogromne znaczenie w tym, aby pracownik dobrze wykonywał swoje zadania, utożsamił się z marką i zaangażował się w rozwój firmy. Jeśli pracownik pasuje do swojego miejsca pracy, nie tylko działa efektywniej, ale także cechuje się niższym poziomem stresu. Zmniejsza się szansę, że przejdzie do konkurencji lub ucierpi przez wypalenie zawodowe.

Żyjemy w czasach, w których największy nacisk kładzie się na jakość zespołu, a także uwzględnia potrzeby poszczególnych jednostek. Aby pracownik był związany ze swoim miejscem pracy przez długi okres, oferowane stanowisko musi zapewniać mu komfort psychiczny i możliwość rozwoju. Z tego względu testy psychometryczne są tak pożądanym narzędziem w procesie rekrutacji. Umożliwiają obsadzanie stanowisk ludźmi, którzy najlepiej do nich pasują, a tym samym tworzyć zgrany, dobrze współpracujący i kreatywny zespół. Jednocześnie pracownicy dobrze czują się w tym zespole i mogą ukazać pełnię swoich możliwości. 

Testy psychometryczne pozwalają podejmować bardziej skuteczne i świadome decyzje w procesie rekrutacji, generując więcej informacji o kandydacie, prezentując jego mocne i słabe strony oraz identyfikując potencjał rozwojowy. W efekcie pozwalają zaoszczędzić czas i pieniądze podczas poszukiwań pracownika, a także ułatwiają znalezienie wyróżniających się jednostek.