Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Założenia teoretyczne
narzędzia Staffly


Główna teoria

Konstrukcja narzędzia opiera się na teorii Wielkiej Piątki (Costa, McCrae), jest to koncepcja centralna, na kanwie której zostały uporządkowane cechy profili. Zakresy ujęte zostały jako: Ekstrawersja, Ugodowość, Otwartość, Stabilność Emocjonalna (odwrotność wobec Neurotyzmu w koncepcji bazowej), Sumienność. Prócz założeń pięcioczynnikowej teorii osobowości narzędzie oparte zostało na dodatkowych obszarach:

Współpraca i komunikacja

Komunikacja rozumiana jest jako interakcja (transakcja) pomiędzy dwiema stronami. Odnosi się do sytuacji w zakresie komunikacji interpersonalnej jak i grupowej. Komunikacja rozumiana jest zarówno jako cecha osobista (związana z wyrażaniem siebie, formułowaniem myśli, potrzeb, własnego z dania) jak i kompetencja interpersonalna (związana z budowaniem relacji, rozumieniem komunikatów innych osób). 

Więcej

Inteligencje

W narzędziu znajdują się wskaźniki behawioralne odnoszące się do teorii z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej (Goleman), odniesienia do inteligencji wielorakiej (Gardner) oraz aspektów funkcjonowania poznawczego (pamięć, uwaga, spostrzegawczość).

Więcej

Osobowość

Model pięcioczynnikowy

Kreatywność

Kreatywne myślenie wyraża się na operacjach takich jak: poszukiwanie nowych, nietypowych rozwiązań, generowanie nowych pomysłów (np. w celu podnoszenia jakości i rozwoju), nietypowe zastosowania istniejących elementów czy spontaniczne przypuszczania (Torrance).

Więcej

Motywacja

Wskaźniki motywacyjne rozumiane jako zestaw czynników związanych z indywidualnym podejmowaniem wyzwań do działania i podejmowania ambitnych wyzwań (indywidualnie) w odwołaniu do koncepcji Karaska, Zuckermana i Schulera.

Więcej

Temperament

Temperament to zespół pogrupowanych czynników osobowościowych warunkujących przystosowanie człowieka do otoczenia, jego zdolność przyswajania doświadczeń i uczenia się (H. Eysenck 1952, 1967, 1982).

Więcej

Teoria
Wielkiej Piątki

Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że poziom ekstrawersji i neurotyzmu zaczyna obniżać się w granicach 30 roku życia, podczas gdy ugodowość i sumienność staje się coraz bardziej dominująca z wiekiem. Mimo to autorzy koncepcji uważają każdą z cech za względnie stałą i komplementarną (Campbell, Lindzey, Hall).

Model Wielkiej Piątki z założenia jest uniwersalny, niezależny od płci, pochodzenia etnicznego czy kultury. Zauważono na przykład, że kraje, w których obywatele cechują się niskim poziomem ekstrawersji i wysokim poziomem sumienności, wyróżniają się wysokim dystansem władzy. Z kolei te, w których dominują ekstrawersja i otwartość na doświadczenie, są kulturami maskulinistycznymi.

Cechy wchodzące w skład Wielkiej Piątki mogą mieć wpływ na wiele aspektów związanych zarówno z czynnikami behawioralnymi, jak i emocjonalnymi. Costa i McCrae w swoich badaniach dowodzą, że ekstrawersja i ugodowość są obszarami określającymi zachowania interpersonalne, ugodowość i otwartość wpływają na postawy, zaś ekstrawersja i neurotyzm wchodzą w skład zagadnień związanych z emocjami.

Ekstrawersja

Definiuje się ją jako cechę osobowości, która charakteryzuje się otwartością, asertywnością, aktywnością, poszukiwaniem nowych doznań i komfortem w związku z koniecznością przebywania z innymi ludźmi.

Więcej o ekstrawersji

Neurotyzm
→ Stabilność emocjonalna

Neurotyzm definiuje się jako skłonność do odczuwania podwyższonego napięcia w związku z towarzyszącymi emocjami i stresem. Neurotyzm rozumiany jest jako przeżywanie negatywnego afektu w sposób wydłużony w czasie lub na podwyższonym poziomie.

Więcej o neurotyźmie

Ugodowość

Definiuje się ją jako umiejętność dopasowania i poszukiwanie kompromisów. Objawia się, przykładowo, poprzez: życzliwość, altruizm, skromność, uległość, taktowność, elastyczność.

Więcej o ugodowości

Sumienność

Sumienność rozumiana jest jako samodyscyplina i dążenie do organizacji i uporządkowania. Osoby sumienne komfortowo czują się, gdy mogą postępować według ustalonego planu. Skrupulatnie planują swoje działania, co może wiązać się z wytrwałością w dążeniu do celu.

Więcej o sumienności

Otwartość
na doświadczenia

Otwartość odnosi się do sześciu różnych aspektów; wyobraźnia, estetyka, uczucia, działanie oraz otwartość na idee i wartości. Osoby otwarte na doświadczenie chętnie próbują nowych doświadczeń, są obdarzone wyobraźnią, nie sprawia im problemu marzenie, a następnie realizacja zadań, które krok po kroku prowadzą do spełniania założonych celów, wykazują zainteresowanie uczeniem się, rozwojem lub poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem nowych doświadczeń.

Więcej o otwartości na doświadczenia