Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas

Założenia teoretyczne Staffly

Stworzyliśmy autorskie narzędzie psychometryczne, opracowane i doskonalone przez dedykowany zespół naukowców i ekspertów z dziedzin psychologii, socjologii, psychometrii oraz analityki.Główna teoria

Konstrukcja narzędzia opiera się na teorii Wielkiej Piątki (Costa, McCrae), jest to koncepcja centralna, na kanwie której zostały uporządkowane cechy profili. Zakresy ujęte zostały jako: Ekstrawersja, Ugodowość, Otwartość, Stabilność Emocjonalna (odwrotność wobec Neurotyzmu w koncepcji bazowej), Sumienność. Prócz założeń pięcioczynnikowej teorii osobowości narzędzie oparte zostało na dodatkowych obszarach:

Współpraca i komunikacja

Komunikacja rozumiana jest jako interakcja (transakcja) pomiędzy dwiema stronami. Odnosi się do sytuacji w zakresie komunikacji interpersonalnej jak i grupowej. Komunikacja rozumiana jest zarówno jako cecha osobista (związana z wyrażaniem siebie, formułowaniem myśli, potrzeb, własnego z dania) jak i kompetencja interpersonalna (związana z budowaniem relacji, rozumieniem komunikatów innych osób). 

Więcej

Inteligencje

W narzędziu znajdują się wskaźniki behawioralne odnoszące się do teorii z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej (Goleman), odniesienia do inteligencji wielorakiej (Gardner) oraz aspektów funkcjonowania poznawczego (pamięć, uwaga, spostrzegawczość).

Więcej

Osobowość

Model pięcioczynnikowy

Kreatywność

Kreatywne myślenie wyraża się na operacjach takich jak: poszukiwanie nowych, nietypowych rozwiązań, generowanie nowych pomysłów (np. w celu podnoszenia jakości i rozwoju), nietypowe zastosowania istniejących elementów czy spontaniczne przypuszczania (Torrance).

Więcej

Motywacja

Wskaźniki motywacyjne rozumiane jako zestaw czynników związanych z indywidualnym podejmowaniem wyzwań do działania i podejmowania ambitnych wyzwań (indywidualnie) w odwołaniu do koncepcji Karaska, Zuckermana i Schulera.

Więcej

Temperament

Temperament to zespół pogrupowanych czynników osobowościowych warunkujących przystosowanie człowieka do otoczenia, jego zdolność przyswajania doświadczeń i uczenia się (H. Eysenck 1952, 1967, 1982).

Więcej

Teoria Wielkiej Piątki

Z przeprowadzonych przez nich badań wynika, że poziom ekstrawersji i neurotyzmu zaczyna obniżać się w granicach 30 roku życia, podczas gdy ugodowość i sumienność staje się coraz bardziej dominująca z wiekiem. Mimo to autorzy koncepcji uważają każdą z cech za względnie stałą i komplementarną (Campbell, Lindzey, Hall).

Model Wielkiej Piątki z założenia jest uniwersalny, niezależny od płci, pochodzenia etnicznego czy kultury. Zauważono na przykład, że kraje, w których obywatele cechują się niskim poziomem ekstrawersji i wysokim poziomem sumienności, wyróżniają się wysokim dystansem władzy. Z kolei te, w których dominują ekstrawersja i otwartość na doświadczenie, są kulturami maskulinistycznymi.

Cechy wchodzące w skład Wielkiej Piątki mogą mieć wpływ na wiele aspektów związanych zarówno z czynnikami behawioralnymi, jak i emocjonalnymi. Costa i McCrae w swoich badaniach dowodzą, że ekstrawersja i ugodowość są obszarami określającymi zachowania interpersonalne, ugodowość i otwartość wpływają na postawy, zaś ekstrawersja i neurotyzm wchodzą w skład zagadnień związanych z emocjami.

Ekstrawersja

Definiuje się ją jako cechę osobowości, która charakteryzuje się otwartością, asertywnością, aktywnością, poszukiwaniem nowych doznań i komfortem w związku z koniecznością przebywania z innymi ludźmi.

Więcej o ekstrawersji

Neurotyzm → Stabilność emocjonalna

Neurotyzm definiuje się jako skłonność do odczuwania podwyższonego napięcia w związku z towarzyszącymi emocjami i stresem. Neurotyzm rozumiany jest jako przeżywanie negatywnego afektu w sposób wydłużony w czasie lub na podwyższonym poziomie.

Więcej o neurotyźmie

Ugodowość

Definiuje się ją jako umiejętność dopasowania i poszukiwanie kompromisów. Objawia się, przykładowo, poprzez: życzliwość, altruizm, skromność, uległość, taktowność, elastyczność.

Więcej o ugodowości

Sumienność

Sumienność rozumiana jest jako samodyscyplina i dążenie do organizacji i uporządkowania. Osoby sumienne komfortowo czują się, gdy mogą postępować według ustalonego planu. Skrupulatnie planują swoje działania, co może wiązać się z wytrwałością w dążeniu do celu.

Więcej o sumienności

Otwartość na doświadczenia

Otwartość odnosi się do sześciu różnych aspektów; wyobraźnia, estetyka, uczucia, działanie oraz otwartość na idee i wartości. Osoby otwarte na doświadczenie chętnie próbują nowych doświadczeń, są obdarzone wyobraźnią, nie sprawia im problemu marzenie, a następnie realizacja zadań, które krok po kroku prowadzą do spełniania założonych celów, wykazują zainteresowanie uczeniem się, rozwojem lub poznawaniem nowych ludzi i zdobywaniem nowych doświadczeń.

Więcej o otwartości na doświadczenia

Analiza rzetelności

Alfa Cronbacha

Alfa Cronbacha jest najbardziej powszechną metodą analizy rzetelności testów psychologicznych, która ma za zadanie badanie rzetelności kwestionariuszy używanych w psychologii.Szacowanie rzetelności skali bazuje na korelacjach pomiędzy pomiarami lub pozycjami skali, składającymi się na daną skalę, w relacji do wariancji pozycji. Na każdy pomiar składa się prawdziwy wynik dla danego pojęcia czy sformułowania, ale także nieznany błąd losowy. Im bardziej pomiar odzwierciedla głównie wynik prawdziwy, tym bardziej jest rzetelny. Na finalny wynik ma więc wpływ liczba pojęć czy sformułowań – większa liczba użytych elementów skali sprawia, że w ostatecznym rozrachunku jest ona bardziej rzetelna (dokładniej mierzy dane zjawisko).

To istotne zastrzeżenie z punktu widzenia zaproponowanej w opracowanych testach psychometrycznych liczby cech i składających się na nie liczby sformułowań. Otóż, na każdą cechę składa się finalnie 6 sformułowań, które mierzą kompetencje kandydata w danym zakresie. To w sumie niewiele. Jednocześnie, poziom finalnego dopasowania do danego stanowiska pracy mierzony jest nie za pomocą jednej cechy, ale 5-7 cech, a więc ostatecznie jest to skala złożona z 30-42 sformułowań.


W analizie rzetelności opracowanych skal wykorzystano współczynnik alfa Cronbacha:

α = (k / (k-1)) * [1 – ∑(s2i) / s2sum]

gdzie s2i oznacza wariancje k pojedynczych pozycji, s2sum oznacza wariancję sumy wszystkich pozycji. Ze wzoru wynika, że jeżeli sformułowania nie dają wyniku prawdziwego, a jedynie błąd, to wariancja sumy będzie taka sama jak suma wariancji poszczególnych sformułowań – wówczas α = 0. W sytuacji, kiedy błąd jest znikomy, a wyniki są prawdziwe, α zmierza do wartości 1.

Innymi słowy, w interpretacji wyniku im wartość alfa Cronbacha jest bliższa 1 (dla pomiarów społecznych przyjmujemy 0,9), tym bardziej rzetelna jest dana skala. Przyjmuje się jednak, że powyżej wartości 0,6 potencjalny nieznany błąd nie odgrywa już większego znaczenia.


Wyniki współczynnika alfa Cronbacha

Poniższa tabela prezentuje wyniki współczynnika alfa Cronbacha dla poszczególnych testowanych kompetencji.

Testy neutralne & sprawiedliwe
dla wszystkich kandydatów

Krytyczne dla zlikwidowania rosnącej globalnej luki w umiejętnościach, zatrudnianie różnorodności może być blokowane przez nieświadome uprzedzenia.

Pokonaj nieświadome uprzedzenia

Każdy ma nieświadome uprzedzenia, które w kontekście zatrudnienia mogą ograniczać różnorodność siły roboczej. CV i profile na LinkedIn jeszcze bardziej zniekształcają sytuację. Mierz, co ma znaczenie na stanowisku, korzystając z obiektywnych informacji z zakresu nauki o ludziach, które, jak udowodniono, pozwalają przewidywać sukces dokładniej niż wcześniejsze doświadczenia.

Mierz to, co istotne

Staffly dostarcza bezstronnych danych na temat tego, co naprawdę ma znaczenie: potencjału kandydata do odniesienia sukcesu na danym stanowisku i dopasowania się do zespołu. Wybierz cechy swojego idealnego kandydata i uszereguj kandydatów według tego profilu, aby poprawić wyniki rekrutacji.

Nieświadome uprzedzenia prawdopodobnie wpływają na decyzje o zatrudnieniu, gdyż wyrobienie sobie opinii o kimś zajmuje naszemu mózgowi zaledwie 100 milisekund. Uniemożliwia to zatrudnianie i zatrzymywanie najlepszych talentów.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023