Skip to main content
Porozmawiajmy
Logotypy Uni Europejskiej
Logotypy Uni Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - Programu Inteligentny Rozwój i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

Informacja o dofinansowaniu

Staffly sp. z o.o. realizuje projekt: „Przeprowadzenie prac B+R nad technologią matchmakingu pracy tymczasowej na podstawie czynników psychometrycznych” realizowany w ramach powierzenia grantu zgodnie z Projektem: „303 Innovation Fund”

Cel projektu: Opracowanie technologii, która umożliwi pogłębioną analizę i profilowanie użytkowników portalu na potrzeby lepszego dopasowania zleceń w celu zwiększenia efektywności wykonywanej przez nich pracy.

Dofinansowanie projektu grantowego: 800 000 PLN

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Inteligentny Rozwój.

Śledź nas
2023-10-03
# Tematy
Śledź nas

Co badają testy inteligencji?

2023-10-03

W erze informacji, gdzie umiejętność przetwarzania i analizowania danych staje się kluczem
do sukcesu, testy inteligencji zyskują na znaczeniu jako narzędzia oceny potencjału
ludzkiego. Jednak czy wynik IQ jest jedynym wskaźnikiem wartości kandydata dla firmy?
W tym artykule przyjrzymy się temu, co dokładnie badają testy inteligencji, oraz jakie
korzyści przynosi łączenie ich z innymi narzędziami psychometrycznymi w procesie
rekrutacji.


Psychometria w rekrutacji a testy inteligencji


Psychometria stała się kluczowym narzędziem w procesie rekrutacji, pozwalając firmom na
podejmowanie bardziej świadomych i precyzyjnych decyzji dotyczących zatrudnienia.
Testy inteligencji stanowią ważny element narzędzi psychometrycznych stosowanych w
rekrutacji. Dzięki nim pracodawcy mogą ocenić zdolności poznawcze kandydatów i
przewidzieć, jak skutecznie będą oni radzić sobie z zadaniami wymagającymi logicznego
myślenia i rozwiązywania problemów.


Współczesne testy IQ są skonstruowane tak, aby były obiektywne i niezawodne, co czyni je
nieocenionym narzędziem w procesie selekcji.


Czym są testy inteligencji?


Testy inteligencji, często nazywane testami IQ (Inteligencji Quotient), są narzędziami
psychometrycznymi zaprojektowanymi do oceny ogólnych zdolności poznawczych jednostki.
Mają na celu mierzenie różnych aspektów umysłu, w tym pamięci, uwagi, zdolności
matematycznych, zdolności przestrzennych i umiejętności werbalnych.
W przeciwieństwie do testów osobowości czy kompetencji, testy inteligencji nie oceniają
wiedzy, doświadczenia czy postaw jednostki. Zamiast tego skupiają się na ocenie, jak
dobrze jednostka radzi sobie z nowymi problemami, jak szybko uczy się nowych informacji i
jak efektywnie rozwiązuje zadania logiczne.


Ważne jest zrozumienie, że testy inteligencji nie mierzą „inteligencji” w całkowitym sensie.
Raczej dostarczają wskaźnik, który porównuje zdolności poznawcze jednostki z populacją
ogólną. Wynik IQ jest często przedstawiany jako liczba, która pokazuje, gdzie dana osoba
znajduje się w porównaniu z innymi w określonym wieku.


Chociaż testy inteligencji są cennym narzędziem w wielu kontekstach, takich jak edukacja
czy rekrutacja, ważne jest, aby pamiętać, że inteligencja jest bardzo złożonym aspektem,
który nie może być w pełni uchwycony jednym testem. Dlatego też wiele firm oferuje
różnorodne testy psychometryczne, które razem dają pełniejszy obraz zdolności i potencjału
kandydata.

Badanie osobowości a testy inteligencji


W procesie rekrutacji jednym z kluczowych aspektów jest zrozumienie osobowości
kandydata. Staffly oferuje testy psychometryczne skoncentrowane na cechach
psychologicznych, które odgrywają kluczową rolę w określeniu, jak kandydat odczuwa, myśli
i zachowuje się w różnych sytuacjach. Cechy te najczęściej są trwałe i to właśnie one
wyróżniają jednostkę wśród innych.


Staffly korzysta z Modelu Cech Wielkiej Piątki, uznawanego za jeden z najbardziej
wiarygodnych i sprawdzonych modeli w psychologii. Model ten skupia się na pięciu
głównych cechach osobowości: otwartości na doświadczenia, sumienności, ekstrawersji,
ugodowości i neurotyczności. Dzięki temu rekruterzy mogą dokładnie zrozumieć, jakie cechy
charakteru posiada kandydat, jakie są jego mocne strony, a także jakie potencjalne
wyzwania może napotkać w miejscu pracy.


Testy osobowości i testy inteligencji, choć różne w swojej naturze, często są używane razem
w procesie rekrutacji, aby dać pracodawcom pełniejszy obraz kandydata.


Istnieje pewne powiązanie między osobowością a inteligencją. Osoby o wysokim poziomie
otwartości na doświadczenia często wykazują większą kreatywność i zdolność do
abstrakcyjnego myślenia, co może być pozytywnie skorelowane z wynikami w testach
inteligencji. Z drugiej strony, osoby sumienne mogą osiągać lepsze wyniki w testach ze
względu na swoją skłonność do dokładności i systematyczności.


Badanie umiejętności w kontekście testów inteligencji


W dzisiejszym dynamicznym środowisku pracy, umiejętności kandydatów stają się coraz
bardziej kluczowe. W Staffly doskonale rozumiemy tę potrzebę i właśnie dlatego oferujemy
testy kompetencyjne, które skupiają się na ocenie konkretnych umiejętności, wiedzy i
doświadczenia kandydatów. Testy umiejętności są niezbędne do tego, aby upewnić się, że
kandydat nie tylko pasuje do firmy pod względem osobowości, ale także posiada niezbędne
umiejętności do wykonywania swoich przyszłych obowiązków.


Testy kompetencji zawierają pytania z jedną poprawną odpowiedzią, co pozwala na
dokładną ocenę jego wiedzy w danym obszarze. Co ważne, Staffly oferuje zarówno gotowe
testy, jak i możliwość definiowania własnych zestawów pytań, co pozwala na dostosowanie
zakresu sprawdzanej wiedzy do specyficznych potrzeb firmy.


Można zauważyć powiązanie między umiejętnościami a inteligencją. Osoby o wyższym
poziomie inteligencji często szybciej przyswajają nową wiedzę i łatwiej adaptują się do
nowych sytuacji, co może przekładać się na lepsze wyniki w testach umiejętności. Osoba o
wysokim IQ może szybciej nauczyć się nowego języka programowania czy zrozumieć
skomplikowane procesy biznesowe.


Badanie zachowania a poziom inteligencji


Zrozumienie zachowania kandydata w konkretnych sytuacjach zawodowych jest niezwykle
ważne dla każdego pracodawcy. Staffly oferuje testy behawioralne, które mają na celu

ocenę tego, jak kandydat mógłby reagować w różnych scenariuszach w potencjalnym
miejscu pracy. Dzięki temu Ty, jako pracodawca możesz przewidzieć, jakich zachowania
kandydata możesz oczekiwać w rzeczywistych sytuacjach zawodowych.


W teście behawioralnym kandydat jest stawiany przed konkretnymi sytuacjami, które mogą
wystąpić w miejscu pracy. Na podstawie swojej własnej puli pytań, firma może zbadać każdą
obserwowalną reakcję kandydata na bodźce z otoczenia. To pozwala na dokładne
zrozumienie tego, jak kandydat mógłby się zachować, jakie decyzje podejmować i jakie
podejście może mieć do różnych wyzwań.


Testy behawioralne oceniają, jak kandydat mógłby reagować w określonych scenariuszach
w miejscu pracy, podczas gdy testy inteligencji oceniają zdolności poznawcze kandydata.
Wysoki poziom inteligencji może wskazywać na zdolność kandydata do szybkiego
przyswajania nowych informacji, adaptacji do zmieniających się sytuacji i skutecznego
rozwiązywania problemów. Te zdolności mogą wpływać na zachowanie kandydata w
trudnych sytuacjach, takich jak presja czasu czy konieczność podejmowania decyzji w
warunkach niepewności.


Jednakże samo posiadanie wysokiego IQ nie gwarantuje pożądanego zachowania w
miejscu pracy. Dlatego ważne jest, aby łączyć wyniki testów inteligencji z wynikami testów
behawioralnych. Takie połączenie pozwala pracodawcom na dokładniejsze przewidywanie,
jak kandydat będzie się zachowywać w rzeczywistych sytuacjach zawodowych i jakie
decyzje podejmować.


Testy inteligencji — wartości w procesie rekrutacyjnym


Współczesne procesy rekrutacyjne coraz częściej skupiają się na wartościach kandydata,
które są kluczowe dla kultury organizacyjnej firmy. Jednakże, aby uzyskać pełny obraz
potencjału kandydata, wartości te są często łączone z wynikami testów inteligencji oraz
innymi narzędziami oceny.


Testy inteligencji dostarczają informacji o zdolnościach poznawczych kandydata, takich jak
logiczne myślenie, analiza czy zdolność do rozwiązywania problemów. Kiedy są łączone z
innymi testami, pracodawcy mogą lepiej zrozumieć, jak kandydat może wykorzystać swoje
zdolności intelektualne w kontekście wartości i kultury firmy.


Co więcej, połączenie uwzględnie testów inteligencji w procesie rekrutacyjnym pozwala na
bardziej zrównoważoną ocenę kandydata. Podczas gdy testy inteligencji oceniają zdolności
poznawcze, testy wartości dostarczają informacji o tym, co jest dla kandydata ważne i jakie
przekonania kierują jego działaniami. Dzięki temu pracodawcy mogą dokładniej przewidzieć,
jak kandydat będzie się zachowywać w miejscu pracy i jakie decyzje podejmować.

Przeczytaj inne nasze wpisy na blogu TUTAJ.

moneypl_logo
Nominacja Technologia Roku 2024
Aula Polska logo
Nominacja Aula Polska 2024
EEC Challenge 2023
Finalista EEC Startup Challenge 2023
Innowacyjny Lider logo
Laureat Innowacyjny Lider 2023